ALLTOTRIPS
ข้อกำหนดการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุกกี้

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

เงื่อนไขการจองทัวร์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการนำเสนอโปรแกรมทัวร์, การสั่งจองทัวร์ และเงื่อนไขการชำระค่าบริการ บน website: alltotrips.com (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์”) โดยมีบริษัท ออล ทู ทริปส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกาศเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “ออล ทู ทริปส์”) ซึ่งเป็นผู้ขายให้กับคุณ ซึ่งเป็นผู้จองทัวร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”)


2. เงื่อนไขการจองทัวร์

alltotrips ให้บริการในรูปแบบตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์บนเว็บไซต์ alltotrips.com ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาและบริการจองทัวร์หรือกิจกรรมอื่นๆได้ alltotrips.com การจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์ของ “ออล ทู ทริปส์” เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกับ ออล ทู ทริปส์เท่านั้น จะยังไม่ใช่การยืนยันการเดินทางที่แน่นอน จนกว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งและชำระเงินค่ามัดจำ ค่าทัวร์ และบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อนเดินทาง ซึ่งคุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ พร้อมเอกสารการรับเงินจากเจ้าหน้าที่ออล ทู ทริปส์


3. การนำเสนอโปรแกรมทัวร์

3.1 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพและคำอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว ที่ปรากฎบนเป็นเว็บไซต์ เป็นแบบกลางๆ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างและเพื่อให้ทราบ อนึ่งสถานที่ที่ปรากฎในรูปภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลซึ่งอาจส่งผลให้รูปภาพที่นำเสนอกับสถานที่จริงมีความแตกต่างกัน การนำเสนอรูปภาพอาจจะไม่ตรงกับสถานที่จริงเมื่อไปทัวร์ 100%

3.2. ด้านราคา เนื่องจากราคาทัวร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ออล ทู ทริปส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาบนเว็บไซต์ ที่อาจจะไม่ตรงกับทางเจ้าหน้าที่ออล ทู ทริปส์ แจ้งเมื่อชำระเงิน ขอให้คุณยึดจากเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ออล ทู ทริปส์ เป็นสำคัญ


4. การประมวลผลการชำระค่าบริการ

คุณจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ออล ทู ทริปส์ แจ้งให้ทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง และชำระเงินส่วนที่เหลืออย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงหน้าเทศกาลหรือ HIGH SEASON เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ออล ทู ทริปส์ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำตามข้อนี้ในทุกกรณี


5. นโยบายการยกเลิกการเดินทาง & การขอคืนเงิน (Refund)

5.1 เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์ที่จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ ออล ทู ทริปส์ จะอ้างอิงเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินตามที่แสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์นั้นๆ

5.2 ยกเลิกด้วยกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา

5.3 หากคุณยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา (กรณีประเทศที่ต้องมีวีซ่า) ทางออล ทู ทริปส์ จะคิดค่าใช้จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ทั้งนี้เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินในโปรแกรมทัวร์ต้องไม่ใช่เงื่อนไข NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

5.4 การคืนเงิน ออล ทู ทริปส์ จะโอนเงินคืนตามรายชื่อของผู้ที่ชำระเงินค่าทัวร์ให้กับ ออล ทู ทริปส์ เท่านั้น (ยกเว้นได้รับยืนยันมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร)


6. การบริการทัวร์ท่องเที่ยว

6.1 บริษัทออล ทู ทริปส์ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

6.2 บริษัทออล ทู ทริปส์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

6.3 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ออล ทู ทริปส์ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6.4 บริษัทออล ทู ทริปส์ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

6.5 กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริษัทตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ออล ทู ทริปส์ จะดำเนินงานอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะจัดหาบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.6 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของออล ทู ทริปส์ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทออล ทู ทริปส์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งสิ้น นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

6.7 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางออล ทู ทริปส์ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ แทนให้

โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7. ใบเสร็จรับเงิน

บริษัทออล ทู ทริปส์ จะออกใบรับเงินชั่วคราวในกรณีชำระเงินค่ามัดทัวร์ ส่วนใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ จะออกให้หลังจากชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์แล้ว


8. ประกันเดินทาง

8.1 บริษัทนำเที่ยวและรายการท่องเที่ยวทั้งหมดที่เลือกโดย ออล ทู ทริปส์ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ alltotrips.com ได้รวบรวมแพคเกจทัวร์และบริการที่หลากหลายไว้บนเว็บไซต์ โดยมีการจดทะเบียนขอใบอนุญาตุประกอบธุรกิจนำเที่ยวจาก ททท.ที่ถูกต้องตามกฎหมายและทำประกันภัยการเดินทางที่เกี่ยวข้องสูงสุด 3,000,000 บาท (ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ) และ 200,000 บาท (ในกรณีที่เสียชีวิต) ซึ่งครอบคลุมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

8.2 มีประกันการเดินทางให้ลูกค้าเลือกประกันตนเองเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมในคำอธิบายของแต่ละโปรแกรมท่องเที่ยวของ alltotrips.com


9. สิทธิ์ในการใช้งาน

9.1 ผู้ใช้มีสิทธิ์การใช้งานฟรีบนเว็บไซต์ alltotrips.com ของเนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์มโดย alltotrips.com ให้สิทธิ์ในการใช้งานง่ายดาย เพิกถอนได้ ชั่วคราวและไม่จำกัดพื้นที่ สิทธิ์ในการใช้งานนี้ไม่จำกัดเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม

9.2 ลูกค้าสามารถส่งรีวิวการบริการบนแพลตฟอร์ม alltotrips.com ได้ alltotrips.com ใช้ระบบการให้คะแนน ซึ่งจะตรวจสอบการให้คะแนนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และหากทำการส่งคะแนน ระบบจะแสดง "การยืนยันสำเร็จแล้ว!"

9.3 การประเมินการให้คะแนนต้องยึดหลักตามข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ ต้องรวบรวมตามข้อเท็จจริงตามหลักความเป็นธรรมและต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือผิดกฎหมายอื่นๆ (เช่น การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม) บทวิจารณ์มักเป็นตัวแทนของคำกล่าวของผู้ใช้ในฐานะผู้เขียน การรีวิวตนเองหรือการพยายามบิดเบือนระบบการให้คะแนนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง alltotrips.com ไม่อนุญาตให้มีการวิจารณ์

9.4 ทีมงานเรามีสิทธิ์ถ่ายภาพและวีดีโอของลูกค้า (ภาพรวมในกลุ่ม) ระหว่างการให้บริการและนำไปใช้ในโบรชัวร์ บนเว็บไซต์และ/หรือเป็นสื่อโฆษณาทั่วไปของเราได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมใดๆจากลูกค้า


บริษัทออลทูทริปส์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ 29/1 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ห้องเลขที่ 8M ชั้น8 ซ.หลังสวน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที่ 11/11796